Tăng vip like group Facebook
Chỉ các bài viết có từ khóa trên đây mới tiến hành tăng like, mỗi từ khóa cách nhau một dấu phẩy.
Nếu không có từ khóa, hệ thống sẽ tăng like tất cả các bài viết mới nhất của nhóm
Chỉ các bài viết của tài khoản có trong danh sách ID Facebook trên đây mới tiến hành tăng like, mỗi ID Facebook cách nhau một dấu phẩy.
Nếu không có ID Facebook, hệ thống sẽ tăng like tất cả các bài viết mới nhất của nhóm
Tổng tiền = (Số lượng Like) x (Số ngày đăng ký VIP) x (Số bài viết mỗi ngày) x (Tỉ lệ của Số bài viết mỗi ngày) x (Đơn giá)

1 2 3 4 5 (★/trên tổng đánh giá)